PROJECT: Groot onderhoud Ilperveld

Groot Onderhoud Ilperveld

Uitvoering:

2020/2021

Opdrachtgever:

Natuurlijke Zaken

download (2)

In september 2020 van start.

In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling gaan we de verruiging in het Ilperveld een halt toeroepen. Door overmatige neerslag van stikstof komen kwetsbare planten en dieren in dit veenweidegebied in het gedrang, zoals typische veenmosvegetatie met ronde zonnedauw, orchideeën, varens, maar ook de weidevogels en vlinders. De natuurherstelwerkzaamheden starten woensdag 23 september 2020 en betreffen afplaggen, petgaten uitgraven en oeverherstelwerkzaamheden. Aannemingsbedrijf Roelofsen voert het werk uit. Het project loopt tot het voorjaar van 2021.

Internationaal unieke veenmosrietlanden

Trilveen is een uniek en Europees beschermd landschap. Om de veenmosrietlanden te herstellen starten we met het afplaggen van de meest verruigde stukken en het uitgraven van elf petgaten. Bij plaggen wordt de bovenste laag verwijderd. Zo verdwijnen ongewenste grassen en krijgen gebiedseigen soorten die kenmerkend zijn in dit gebied weer de kans om zich te vermeerderen. Door het plaggen en petgaten graven ontstaan weer plas dras gebiedjes, die aantrekkelijk zijn voor water- en moerasvogels.

Oevers beter beschermen

Om afkalvende oevers te herstellen en het oude kavellandschap en agrarische functie te behouden realiseert Landschap Noord-Holland 8,5 km natuurvriendelijke oeverbescherming, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPRO). Dit werk wordt uitgevoerd op plekken waar golfslag een grote negatieve invloed heeft op het aangrenzende land. Afkalving van de oevers heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. We plaatsen palen en wiepen (wilgen en jute) langs de kant om verdere afkalving te voorkomen. De ruimte achter de palenrij wordt waar nodig opgevuld met grond uit de petgaten. Ook hogen we een aantal percelen op met de vrijgekomen grond. Op een eiland leggen we een steiger aan als recreatievoorziening langs de bestaande (kano)vaarroute.

HOGE RESOLUTIE Ilperveld (mrt 2021) (1)

Specialistisch werk.

Om verstoring zoveel mogelijk te beperken en insporing door machines tegen te gaan, neemt aannemingsbedrijf Roelofsen diverse maatregelen. Zo zet het aangepast materieel in dat specifiek geschikt is voor locaties waar sprake is van een slechte draagkrachtige bodem en water met weinig diepgang. En zet het bedrijf een radiografische bestuurbare rupswerktuigdrager voorzien van een vingermaaibalk in om insporing bij maaiwerkzaamheden te voorkomen/beperken. Onze ecoloog bepaalt, voor de maaiwerkzaamheden en plagwerkzaamheden starten, op de betreffende terreinen welke bijzondere stukken bij het werk ontzien worden.

Heeft u een project voor Roelofsen?

Met onze ervaring kunnen wij u ondersteunen. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u via onderstaande knop direct contact met ons opnemen.