PROJECT: Onderhoud landje van Geijsel

Onderhoud landje van Geijsel

Uitvoering:

2021

Opdrachtgever:

Landschap Noord Holland

Logo LNH_RGB

In de zomer van 2021...

Duizenden grutto’s vonden ook dit voorjaar weer het Landje van Geijsel op hun tocht, vooral om te rusten en op te vetten voor het broedseizoen. Om ervoor te zorgen dat deze vogels ook in de toekomst deze plek kunnen blijven gebruiken, zijn er deze zomer werkzaamheden gestart. Aannemer Roelofsen voert het werk uit. Nadat de vogels zijn uitgebroed, is zoals elk jaar eerst gestart met het maaiwerk. Vervolgens zijn de sloten terug op diepte gebracht (baggeren), slootkanten hersteld en is een onderhoudspad aangelegd. Het pad wordt nog afgewerkt zodat er weer gras op gaat groeien, er zullen nog hekken worden geplaatst en de bagger zal nog worden geëgaliseerd.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
De grutto’s gebruiken het geïnundeerde Landje als slaap- en opvetplaats; belangrijke eis die ze daarbij stellen is dat het gebied voldoende open is. In de afgelopen jaren ontwikkelde zich deels in het Landje onbedoeld steeds meer moerasvegetatie, waaronder grote velden liesgras. Als dit doorzet, dan lopen we (onaanvaardbaar) risico dat het Landje op termijn haar aantrekkingskracht voor de grutto verliest. Om het Landje duurzaam voor de grutto te behouden kiezen we ervoor om terug te gaan naar het beheer en onderhoud zoals Jan Geijsel dit tot omstreeks 2016 met groot succes heeft gedaan.

Om welke werkzaamheden gaat het?
Om de openheid duurzaam in stand houden maaien we. Oevers die zijn uitgezakt of verruigd gaan we herstellen zodat er een goed ontwikkelde oevervegetatie ontstaat, met zo min mogelijk verruiging. Een deel van de sloten is erg ondiep geworden in de laatste jaren; deze baggeren we weer op diepte zodat het water goed kan doorstromen en de waterkwaliteit verbetert.

We leggen een groen onderhoudspad aan, om alle percelen ook in de toekomst bereikbaar te houden nu Jan Geijsel de percelen niet meer gebruikt. Sinds 2016 vindt op het Landje in principe geen onderbemaling meer plaats. Dit zorgt ervoor dat het Landje jaarrond relatief nat blijft, er zo min mogelijk fosfaat om het omliggende polderwater wordt gepompt en bodemdaling zoveel mogelijk wordt beperkt. Het pad zorgt ervoor dat onderhoud ook onder deze relatief natte condities mogelijk blijft. We vinden het belangrijk het karakter van het Landje zo min mogelijk aan te tasten. Daarom wordt het pad ingezaaid met gras. In de toekomst zal het te zien zijn als een lichte verhoging in het maaiveld die opgaat in de omgeving. Schapen kunnen het pad gebruiken als droge rustplaats.

IMG-20210722-WA0020

Een prachtig gebied, ingeklemd tussen de A9 en de A2 en zó belangrijk voor weidevogels.

(bron: www.landschapnoordholland.nl)

Heeft u een project voor Roelofsen?

Met onze ervaring kunnen wij u ondersteunen. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u via onderstaande knop direct contact met ons opnemen.