ONDERHOUD WEGBERMEN EN WATER

Regelmatig onderhoud van bermen en waterlopen vergroot de veiligheid en voorkomt wateroverlast bij zware regenval. Roelofsen voert dit werk uit voor onder meer het Hoogheemraadschap. Leidraad hierbij is de Wet Natuurbescherming.

Een aantal van onze medewerkers heeft het certificaatFlora- en faunawet bestendig beheer’ (niveau 1 of 3) op zak. Hierdoor kunnen wij voor deze onderhoudsprojecten ook een plan van aanpak opstellen.

Maaien van wegbermen en dijken

Het maaien van bermen langs wegen en fietspaden draagt bij aan veilige verplaatsingen van A naar B. Aan de andere kant zijn bloeiende bermen ook van belang voor het vergroten van de biodiversiteit. Regulier maaien van complete bermen is daarom niet meer vanzelfsprekend. Wij maaien met beleid en altijd in overleg met onze opdrachtgevers.

Een insectvriendelijke ontwikkeling in bermbeheer is sinusmaaien. Deze slingerende manier van maaien passen wij veel toe op dijken. In de eerste maaironde aan het begin van de zomer blijft de helft van de vegetatie staan, die pas bij de tweede maaibeurt na half augustus wordt meegenomen. Zo ontstaat een gevarieerde vegetatie waar bijen, vlinders en vogels van kunnen profiteren.

maaizuig najaarsronde 2020
MCvA-20201008-0058
MCvA-20201008-0083

Slootonderhoud en baggerwerk

Sloten horen bij ons landschap, maar ze zijn vooral bedoeld voor de afvoer van overtollig water en aanvoer van water bij droogte. En dat is met de huidige klimaatveranderingen steeds belangrijker. De doorstroming van deze watergangen moet dus worden gegarandeerd.

Wij doen dat door slootkanten te onderhouden en een overschot aan begroeiing te verwijderen. Ook baggeren we watergangen uit om de waterhuishouding te verbeteren.

 

Rietmaaien

Wat voor wegbermen geldt, geldt ook voor rietkragen langs waterlopen: het zijn kleine natuurgebieden. Waar ruimte genoeg is en de doorstroming niet in gevaar komt, maaien wij het riet daarom gefaseerd.

We laten een deel van het riet staan zodat dieren zich hierin kunnen verschuilen. Op deze manier bewaken we zowel de waterkwaliteit als de ecologie van de sloot. Op lastig bereikbare plekken gebruiken we hiervoor een maaiboot.

2018 riet maaien perceel 9
12102015_schouw Eendenkooi2

Aanleg en onderhoud van bijzondere waterlopen

Roelofsen voert ook bijzondere waterprojecten uit. Zo hebben wij bijvoorbeeld een watergang aangelegd als bypass voor een Noord-Hollandse eendenkooi.

Door de aanleg van deze extra watergang kan het peil van de kooiplas op het gewenste hoge niveau worden gehouden. De bypass zorgt ondertussen voor voldoende doorstroming. Een slimme oplossing!

Heeft u een mooi project en zoekt u een partij die slagvaardig van dienst kan zijn?
Neem contact op met Roelofsen en we spreken uw project graag met u door!